pl gb
Hasła muszą mieć co najmniej jeden specjalny znak. Hasła muszą mieć co najmniej jedną cyfrę ("0" - "9"). Hasła muszą zawierać co najmniej jedną małą literę ("a" - "z"). Hasła muszą zawierać co najmniej jedną wielką literę ("A" - "Z").